Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".
Sobór Watykański II, konstytucja "Lumen gentium" 11

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.
Katechizm Kościoła Katolickiego, 1309

W  Diecezji Gliwickiej sakramentu bierzmowania należy z zasady udzielać wiernym uczęszczającym do drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej. W  klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej powinno mieć miejsce przygotowanie dalsze, natomiast w klasie drugiej – przygotowanie bezpośrednie.
Statuty Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej, 415


Terminy spotkań dla kandydatów do bierzmowania:

  • pierwszy rok przygotowania: grupa 1 we wtorek 13.02 o godz. 19:00 w domu katechetycznym;
  • drugi rok przygotowania: grupa 1 w czwartek 15.02 o godz. 19:00 w domu katechetycznym.


Przygotowanie do bierzmowania - zasady [wyciąg z materiałów otrzymanych przez kandydatów]

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.
Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc.
3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii na ręce jakiegokolwiek księdza. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie.
4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.
6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii parafialnej i zdać materiał tej katechezy w najbliższą sobotę (godz. 8:30, zakrystia/kancelaria parafialna).

Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

Za przygotowanie odpowiada ks. Adam Jasiurkowski
kontakt - telefon:  32 205 73 30; e-mail: adamjot09@gmail.com